Voorwaarden en bepalingen

terms-conditions

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en leveranties, diensten zoals engineering, service, reparatie en onderhoud. Zij maken deel uit van alle door ons gesloten overeenkomsten van koop en of andere rechtsbetrekkingen, waarbij wij als leverancier en of opdrachtnemer optreden, behalve indien en voorzover wij ons schriftelijk akkoord hebben verklaard met gehele of gedeeltelijke buitenwerking stelling van deze voorwaarden.

1.2. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge afspraken c.q. toezeggingen zijn niet bindend.

1.3. De toepasselijkheid van deze voorwaarden sluit de toepasselijkheid uit van eventuele eigen algemene voorwaarden van de wederpartij.
1.4. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder :
– Wij of de opdrachtnemer of Whisper Power: Whisper Power BV
– De wederpartij of opdrachtgever of afnemer: degene met wie Whisper Power een
onder artikel 1.1. bedoelde overeenkomst heeft gesloten.
– Generator: Door verbrandingsmotor aangedreven machine voor het opwekken van
stroom of een andere samenstelling met een verbrandingsmotor zoals een hydraulisch
aggregaat, compressor enz.

2. AANBIEDINGEN; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1. Al onze offertes en in onze prijslijsten, folders e.d. genoemde prijzen en door ons verstrekte gegevens zijn vrijblijvend, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging onzerzijds, als wij reeds op basis van een mondelinge opdracht een begin met de uitvoering hebben gemaakt zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing krachtens artikel 1.1.

2.3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 5.8. zullen op schriftelijk verzoek van onze
wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de order uitvoeren, mits deze
redelijkerwijze uitvoerbaar zijn met het recht de daaruit voortvloeiende meerprijs in
rekening te brengen, en/of de levertijden dienovereenkomstig aan te passen.

2.4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Whisper Power in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

2.5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden Whisper Power niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

3. PRIJZEN EN TARIEVEN

3.1. Al onze verkoopprijzen zijn in Euro’s exclusief BTW en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, af magazijn, al dan niet verpakt. Overeengekomen prijzen in buitenlandse valuta’s worden in Euro’s gefactureerd tegen de op de dag van facturering wisselkoers.

3.2. Wijzigingen in kostenfactoren na het aangaan van de overeenkomst en betrekking hebbend op de te leveren zaken geven ons het recht deze wijzigingen door te berekenen.

3.3. Indien na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in invoerrechten, belastingen en heffingen van overheidswege, betrekking hebbende op de te leveren zaken, worden die wijzigingen doorberekend.

3.4. De kosten voor werk- en reisuren worden in onze prijslijsten bekend gemaakt. Voor de normale werktijden wordt het standaard uurtarief toegepast. Voor overwerk (na 18.00 uur tot de volgende morgen 06.00 uur) wordt 50% toeslag berekend. Voor werkzaamheden op zaterdag (vrijdagavond na 18.00 uur tot zaterdagavond 00.00 uur) 75% toeslag. Voor zondagen en wettelijk erkende feestdagen (zondag/feestdag 00.00 uur tot de volgende dag 06:00 uur) geldt een toeslag van 100%.

4. TEKENINGEN, BEREKENINGEN, BESCHRIJVINGEN, MODELLEN, GEREEDSCHAPPEN e.d.

4.1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

4.2. De door Whisper Power uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Whisper Power, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van Whisper Power wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

5. LEVERTIJDEN, LEVERING, EMBALLAGE EN KLEINE ORDERKOSTEN

5.1. Door ons opgegeven levertijden en leveringsschema’s gelden, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen, als indicatie en niet als fatale termijnen.
Overschrijding van enige termijn geeft onze wederpartij noch het recht om van ons
schadevergoeding te vorderen noch de overeenkomst te ontbinden.

5.2. De levertijd gaat in zodra wij van de wederpartij alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen en na ontvangst van de aanbetalingstermijn, indien deze is overeengekomen.

5.3. Levering van de goederen geschiedt af ons magazijn te Drachten. Indien voor de feitelijke
aflevering een andere plaats is overeengekomen, reizen de goederen dus voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien wij de wijze van vervoer bepalen. De aflevering geschiedt steeds tijdens de normale arbeidsuren.

5.4. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor
bezitsoverdracht aan de opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld en de opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, en onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage/installatie- verplichtingen.

5.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat tengevolge van het niet voldoen door de
opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
5.6. Indien de wederpartij de bestelde goederen niet binnen de overeengekomen dan wel opgegeven termijn afneemt zijn wij gerechtigd rente en opslagkosten in rekening te
brengen.

5.7. Indien de opdrachtgever weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van de opdrachtgever.

5.8. Bij annulering van de overeenkomst c.q. niet afname van de zaken door de opdrachtgever, is de opdrachtgever 10% van de overeengekomen prijs onmiddellijk aan Whisper Power verschuldigd onverminderd het recht van Whisper Power om naast deze tegemoetkoming in de kosten en winstderving volledige vergoeding van de door Whisper Power door de annulering geleden schade van opdrachtgever te eisen.

5.9. Emballage, anders dan de standaardverpakking, kan door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

5.10. Op kleine orders worden, naast vrachtkosten, emballagekosten, kosten in rekening gebracht voor administratie en “handeling”. Deze worden als kleine orderkosten op de factuur opgevoerd. De hoogte van deze kosten en drempelbedragen worden in onze prijslijsten bekendgemaakt.

6. MONTAGE/INSTALLATIE/DIENSTEN

6.1. De opdrachtgever is jegens Whisper Power verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege Whisper Power wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

6.2. Indien de diensten worden uitgevoerd in de werkplaats van Whisper Power, zijn alle transport- en overige kosten gemaakt buiten het terrein van Whisper Power en alle risico’s met betrekking tot de te installeren, repareren of revideren zaken voor rekening van de opdrachtgever.

6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1. zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
a. De werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de
invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo
nodig water, etc. aanwezig zijn; deze ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de
opdrachtgever zorg dragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid,
brandpreventie e.d. zijn nagekomen;
b. Het personeel van Whisper Power, zodra dit op de plaats van opstelling is
aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de
normale werkuren en bovendien, indien Whisper Power zulks noodzakelijk acht,
buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld;
c. Alle kosten voor zijn rekening te nemen, welke ontstaan, indien werknemers van
Whisper Power of diens onderaannemer niet direct na aankomst met de
werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te
onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden moeten
voortzetten;
d. De toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport;
e. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
f. De nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken
aanwezig zijn;
g. De nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas,
water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder
begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en
testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
opdrachtnemer staan;
h. Op eerste verzoek van de opdrachtnemer, kosteloos hulpkrachten ter beschikking te
stellen;
i. Alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van pijpleidingen,
uitlaatleidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de
werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie; alle
noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te voldoen;
j. Bij aanvang van en tijdens de montage alle benodigde producten op de juiste plaats
aanwezig zijn;
k. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven,
alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het kader van de
overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te
voldoen;
l. Zich ten genoegen van opdrachtnemer te verzekeren – en deze verzekering(en)
minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten
werkzaamheden – tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand,
veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan
Whisper Power opgedragen werkzaamheden.

6.4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

6.5. Indien het product na de montage c.q. installatie onbetekenende tekortkomingen vertoont, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, staat zulks niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

6.6. Indien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever te kort gestelde tijd voor het verrichten van de diensten, of door andere niet aan de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden, dan kan hij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de verrichte diensten afwijzen.

6.7. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7. BETALING, OPEISBAARHEID, RENTE EN INCASSOKOSTEN

7.1. Volledige betaling van de geleverde zaken dient te geschieden op de vroegste van de volgende momenten:
a. Bij aflevering;
b. Binnen de op de factuur vermelde termijn; indien zaken speciaal voor de wederpartij
worden vervaardigd dient betaling te geschieden voordat wij tot vervaardiging
overgaan.

7.2. Indien levering op rekening is overeengekomen dient de betaling te geschieden na
ontvangst van de factuur overeenkomstig de op de orderbevestiging en de factuur
aangegeven wijze en zonder korting en/of opschorting. Schuldvergelijking is niet
toegestaan.

7.3. De aangegeven betalingstermijnen moeten ook worden aangehouden, indien niet van wezenlijk belang zijnde gedeelten van de levering ontbreken, die het gebruik van het geleverde niet verhinderen.

7.4. Indien enige factuur niet tijdig wordt betaald is de wederpartij vanaf de dag van het
verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW (handelsrente) verschuldigd, dan wel, in geval van consumentkoop, de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Indien de wederpartij in verzuim is worden al onze overige vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar. Dit laatste geldt ook, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard. Hem surseance van betaling wordt verleend, alsmede in geval van fusie of liquidatie dan wel van overlijden, indien de wederpartij een natuurlijk persoon is.

7.5. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het Rapport Voor-Werk II, zulks met een minimum van € 115,- per vordering.

7.6. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten en de door hem verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

7.7. De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen een factuur binnen de betalingstermijn.

7.8. Wij behouden ons het recht voor om uit hoofde van zakelijke overwegingen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid in de door ons gewenste vorm te verlangen en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot ons genoegen wordt verschaft, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te weigeren c.q. de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel middels eenvoudige schriftelijke mededeling te annuleren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

7.9. Wij zijn gerechtigd zonder nadere aanmaning de overeenkomst te ontbinden zodra koper in gebreke blijft met de stipte nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst.

8. KWALITEIT EN AANVAARDING; RECLAMES

8.1. Tenzij door ons nadrukkelijk naar een kwaliteitsnorm is verwezen bezitten de geleverde zaken geen bijzondere eigenschappen. Dit geldt ook indien in onze brochures en documentatie in algemene zin naar bijzondere eigenschappen wordt verwezen, zoals geluidsniveau, uitlaatemissie-standaards, certificeringen en dergelijke. Indien bij een concrete levering bijzondere eigenschappen vereist zijn, dan zal dit uitdrukkelijk in de leveringsovereenkomst moeten worden overeengekomen.

8.2. De wederpartij heeft de verplichting de afgeleverde goederen bij aflevering op
compleetheid en zichtbare beschadigingen te onderzoeken.

8.3. Reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij terstond en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst, althans in ieder geval binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, aan ons worden gemeld. De betreffende zaken dienen vervolgens ten spoedigste op kosten van de wederpartij aan ons te worden geretourneerd, opdat wij de gelegenheid hebben de gegrondheid van de klachten te beoordelen.

8.4. Reclames worden door ons pas in behandeling genomen nadat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan. Zodanige reclames geven de wederpartij nimmer het recht om betaling achterwege te laten van andere of meer zaken dan waarop de reclames betrekking hebben.

8.5. Indien de wederpartij wenst dat wij elders dan in onze eigen bedrijfsgebouwen een
onderzoek instellen naar (vermeende) klachten zullen de daaraan verbonden kosten door die wederpartij aan ons moeten worden voldaan.

8.6. Onverlet het bepaalde in artikel 8.3 verjaren vorderingen en verweren van de wederpartij, gegrond op de stelling dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, in ieder geval door verloop van één jaar nadat de aflevering is geschied, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.

8.7. Zo de geleverde zaken niet voldoen aan de eisen die de overeenkomst stelt zijn wij slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde zaken of vervanging daarvan, zulks naar onze keuze. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid is uitgesloten.

9. OVERMACHT

9.1. Als overmacht gelden al die omstandigheden buiten onze wil en ons toedoen die van dien aard zijn dat (verdere) naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd.

9.2. Als overmacht zullen onder meer, doch niet uitsluitend, gelden: staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in Nederland of in het land van herkomst van de te leveren zaken, ingrijpen van overheden, requisitie van voorraden, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, werkstakingen. Uitsluitingen, inkrimping van de productie ten gevolge van gebrek aan grond- en hulpstoffen, overstroming, brand, vervoersstremming en andere omstandigheden, die een ernstig belemmerende invloed op productie en/of levering hebben.

9.3. In geval van overmacht hebben wij het recht – naar onze keuze – de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de overeengekomen levertijd te verlengen met de duur van de overmacht. In geen van beide gevallen zullen wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

10. AANSPRAKELIJKHEID; SCHADEVERGOEDING

10.1. Voor schade die niet aan onze opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel is ontstaan door omstandigheden, die niet voor ons risico komen, zijn wij niet aansprakelijk.

10.2. Niet voor ons risico komen schade als gevolg van opzet of grove schuld van personen dan wel van de ongeschiktheid van zaken van wie c.q. waarvan wij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maken, van uitoefening door een derde jegens de wederpartij van een of meer rechten terzake van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van het tussen de wederpartij en derden met betrekking tot de geleverde zaken gesloten overeenkomst, van werkstaking, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverboden, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichting door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

10.3. Wij zijn nimmer gehouden tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de geleverde zaken, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade van welke aard ook.

10.4. De wederpartij vrijwaart ons van, respectievelijk stelt ons schadeloos voor alle aanspraken van derden terzake van de verkochte zaken.

10.5. Het in dit artikel bepaalde laat onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge
dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.

10.6. Wij bedingen alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke wij ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kunnen inroepen, mede ten behoeve van onze ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen wij ingevolge de wet aansprakelijk zouden zijn.

11 GARANTIES EN RETOUREN

11.1. Op niet door ons zelf vervaardigde producten verlenen wij aan de wederpartij uitsluitend die garantie die wij zelf van onze leverancier verkrijgen.

11.2. Behoudens de hierna gestelde beperkingen staat Whisper Power er jegens haar
opdrachtgever garant voor dat de door haar vervaardigde en geleverde producten voldoen aan de specificaties en vrij zijn van defecten. Deze garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na de levering van het product. Beperkingen: (1) Indien het accu’s betreft is de garantie geldig voor een periode van 24 maanden na levering van het product vanuit de fabriek/magazijn of, indien dit eerder is, wanneer het aantal laad/ontlaad cycli dat staat vermeld op de datasheet van het betreffende type accu is bereikt. Voor 2 Volt cellen en Lithium ION accu’s gelden afwijkende garantievoorwaarden, systeem/toepassing afhankelijk. De omgevingstemperatuur rond de accu mag nooit hoger zijn dan 40 C, wij raden een werktemperatuur van 25 C aan. (2) Indien het een generator of aggregaat betreft of een ander product met een verbrandingsmotor dan geldt de garantieperiode totdat, indien dat eerder is, het desbetreffende product 1.000 draaiuren heeft in geval van een 3000 rpm generator of een 1 cilinder variabele/regelbare rpm uitvoering (zoals ons Piccolo model en ons Scalino mobiele/land model) en (3) 2.000 uur in geval van een 1500 rpm uitvoering of een regelbare rpm generator met meerdere cilinders (zoals onze Genverter multi cilinder serie).

11.3. Whisper Power biedt uitbreiding van de garantiecondities van generatoren aan wanneer gebruik wordt gemaakt van een door Whisper Power geautoriseerd onderhoudscontract met een door Whisper Power geautoriseerde onderhoudsdienst. De garantietermijn wordt in dat geval verlengd naar 5 jaar. Voor deze service worden aanvullende voorwaarden gesteld:
a. De aanwezigheid van een schriftelijke overeenkomst betreffende het hierboven
genoemde onderhoudscontract waarin serienummer, en aankoopdatum zijn
vastgelegd;
b. Een door Whisper Power geautoriseerde installatie en inbedrijfstelling;
c. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van door Whisper Power geleverde of autoriseerde
installatiedelen;
d. Er kunnen afhankelijk van het gebruik beperkingen aan het aantal draaiuren worden
gesteld;
e. De aanwezigheid van een onderhoudslogboek, waaruit blijkt dat het voorgeschreven
onderhoud overeenkomstig de onderhoudsrichtlijnen is uitgevoerd.

11.4. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken of onder de garantie vallende defecten
dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de in artikel 11.1., 11.2. en 11.3. bedoelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling te geschieden Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

11.5. Artikel 11.1, 11.2 en 11.3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Whisper Power of door haar ingeschakelde derden. Indien montage/installatie van het product door Whisper Power plaatsvindt gaan de in artikel 11.1., 11.2. en 11.3. bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/ installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 30 maanden na levering volgens artikel 5.4. zijn verstreken.

11.6 Onder de in art 11.1., 11.2. en 11.3. bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Whisper Power. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten, kosten van deskundigenonderzoek alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Whisper Power kan de opdrachtgever in deze kosten tegemoet komen overeenkomstig de bij Whisper power geldende coulance regeling onder artikel 11.10.

11.7 Op eerste verzoek van Whisper Power verleent de opdrachtgever assistentie bij eventuele demontage en montage.

11.8 De opdrachtgever kan na schriftelijke toestemming van Whisper Power, op diens kosten een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vaststelling van die redelijkheid wordt het kostprijsniveau van de opdrachtnemer in aanmerking genomen. De volgende vergoedingen zijn indicatief: arbeidsloon voor reparatie door derden in een redelijke verhouding tot het defect met een maximum van 4 uur en een uurloon van maximaal Euro 50,- per uur. Het genoemde tarief zal periodiek worden aangepast en buiten deze voorwaarden om worden bekend gemaakt.

11.9 De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de
opdrachtgever door Whisper Power aangewezen. Herstel bij een derde volgens dit artikel is alleen mogelijk:
a. Indien de Whisper Power gebruik kan maken van door haar geautoriseerde service en reparatie partners;
b. Indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport
van het product naar het bedrijf van de opdrachtnemer en de kosten van herstel in dit
bedrijf;
c. Of indien in verband met de omstandigheden van de opdrachtgever niet kan worden
verlangd dat hij het herstel in het bedrijf van de opdrachtnemer laat uitvoeren.

11.10 Coulance regeling: Als tegemoetkoming aan de uitvoering van aan garantie gerelateerde kosten van de opdrachtgever kunnen de volgende kosten worden vergoed:
a. Gratis retourzending: Indien er sprake is van fabrieksreparatie zal de opdrachtgever
de generator of het defecte onderdeel franco naar Whisper Power zenden en zal
Whisper Power de gerepareerde of vervangende generator franco huis of werf (niet
aan boord) naar de opdrachtgever verzenden. Verzending vindt plaats op basis van
standaard verzend condities op basis van groepage en zeevracht, en zo mogelijk
collectief te verzenden via reguliere zendingen van Whisper Power aan haar
distributeurs. Kosten voor inklaring en (import)belastingen zijn voor rekening van de
afnemer. Een voorbehoud wordt gemaakt voor bestemmingen waarvan, vanwege
ligging, omstandigheden, of hoge kosten, niet redelijkerwijs franco levering kan
worden verwacht (bijvoorbeeld afgelegen eilanden of streken, oorlogsgebieden enz.).
Indien de afnemer niet gevestigd is in een land met een normale infrastructuur zullen
Whisper Power en de afnemer in overleg treden over de wijze van verzending en wie
welk deel van de kosten betaalt;
b. Uitsluitend indien Whisper Power en de afnemer reparatie onder garantie al, dan niet
door derden, op locatie zijn overeengekomen worden de volgende kosten onder
coulance vergoed: Arbeidsloon voor uitbouw en wederinbouw tegen maximaal EUR
50,- per uur, met een maximum van totaal 4 uren ingeval van generatoren in schepen
die onder dek zijn gemonteerd en maximaal 1 uur bij generatoren die boven dek zijn
gemonteerd en generatoren in voertuigen. Reistijd, met een maximum van 2,5 uur en
reiskosten per auto van Euro 0,25/km met een maximum van totaal 150 kilometer. De
genoemde tarieven zullen periodiek worden aangepast en buiten deze voorwaarden
om bekend worden gemaakt.

11.11 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. Het niet-inachtnemen door opdrachtgever van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik,
ongeautoriseerde reparaties, gebrek aan onderhoud of controle, vervuiling,
verwaarlozing en het gebruik van verkeerde of vervuilde brandstof, smeerolie of
koelvloeistof of het draaien met onvoldoende smeerolie of koelvloeistof. Defecten als
gevolg van het door elkaar gebruiken van smeer- en koelmiddelen die elkaar niet
verdragen;
b. Gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld
gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en
verfschade, transport, bevriezing, waterschade, oververhitting, overbelasting en/of
het laten vallen van het product;
c. Noodzakelijke vervanging van slijtonderdelen, zoals maar niet uitsluitend impellers,
seal waterpomp, pakking waterpomp, olie-, brandstof-, luchtfilter en
verbruiksmaterialen zoals olie, koelvloeistof en smeermiddelen. Indien deze
onderdelen en materialen tijdens reparatie vervangen worden, zullen deze in
rekening worden gebracht;
d. Schade en defecten voortvloeiend uit, ongelukken, extreme zeegang,
weersomstandigheden zoals onweer, blikseminslag en overstroming;
e. Schade of defecten als gevolg van onbeheerd draaien met behulp van automatische
start/stop systemen, ook als deze door Whisper Power, of dealers van deze bedrijven
zijn geleverd.
f. Ondeugdelijke of onjuiste installatie of montage door anderen dan Whisper Power
behoudens als bedoeld in artikel 11.5. waaronder begrepen de opdrachtgever;
g. Op verzoek van de opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk
zaken; materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan Whisper Power ter
bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;
h. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van
de opdrachtgever zijn toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever
aangeleverde materialen en zaken.

11.12 Voor de garantie op maritieme generatoren gelden aanvullende beperkingen ten aanzien van het gebruik en de omstandigheden waar de generatoren worden ingezet:
a. De standaard specificaties van maritieme generatoren zijn gebaseerd op een
omgevingstemperatuur van 25˚C, een luchtdruk op zeeniveau (luchtdruk 100 kPa) en
een relatieve luchtvochtigheid van 30%. Voor gebruik bij omgevingstemperaturen
boven 40˚C afwijkende luchtdruk en hogere luchtvochtigheid dient het maximum
vermogen te worden gereduceerd;
b. Uitgesloten van garantie zijn defecten veroorzaakt door het binnentreden van water in de cilinders of in het motorblok, tenzij dit het directe gevolg is van een aantoonbaar
defect van een onderdeel van de generator waarop garantie van toepassing is;*
c. Uitgesloten van garantie zijn schade en defecten als gevolg van een verstopte of slecht werkende antihevel klep, lekkende pakking of keerring van de buitenwaterpomp,
losse slangenklemmen, te lang doorstarten, condensvorming of door invloeden van
buitenaf;*
d. Uitgesloten van garantie zijn schade en defecten door het binnendringen van water
via het uitlaatsysteem, ook indien hiervoor geen aanwijsbare oorzaak kan worden
gevonden en ook al is de generator en het uitlaatsysteem in overeenstemming met de
installatie-instructies geïnstalleerd.*
* Toelichting bij artikel 11.12. b.,c. en d.:
In geval van een “natte uitlaat” zoals gebruikelijk op (plezier)vaartuigen kan Whisper Power BV nooit de verantwoordelijkheid voor schade en defecten door het binnendringen van water via de uitlaat aanvaarden. Bij een natte uitlaat is er een open verbinding tussen de cilinders van de motor en het uitlaatsysteem. Door een professionele installatie en voorzorgsmaatregelen
overeenkomstig de installatie-instructies is de kans op het binnendringen van water langs deze weg tot een minimum te beperken, doch nooit geheel uit te sluiten. Onder andere extreme condities op zee en ongewoon heftige bewegingen of extreme helling van het schip, kunnen er toch toe leiden dat water in de motor binnendringt en schade veroorzaakt.

11.13 Voor de garantie op mobiele generatoren gelden aanvullende beperkingen ten aanzien van gebruik en het gebied waar de generatoren worden ingezet:
a. De standaard specificaties van mobiele generatoren zijn gebaseerd op een
omgevingstemperatuur van 25˚C, een luchtdruk op zeeniveau (luchtdruk 100 kPa) en
een relatieve luchtvochtigheid van 30%. Voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot
40˚C en een hoogte tot 500 m en hogere luchtvochtigheid dient het maximum
vermogen te worden gereduceerd. Voor gebruik van mobiele generatoren bij een
omgevingstemperatuur van boven de 40˚ C en gebruik op grotere hoogten dient het
maximum vermogen te worden gereduceerd en dienen voorzieningen te worden
getroffen die niet meer binnen de standaardspecificaties vallen zoals grotere
koelradiatoren en dergelijke;
b. Bij de doorlevering van mobiele generatoren door wederverkopers of distributeurs
dient een applicatietoets te worden afgenomen en inbouwbegeleiding te worden
aangeboden en geaccepteerd. Indien nodig, ter beoordeling van Whisper Power, dient
de generator door de Whisper Power servicedienst in bedrijf te worden gesteld;
c. Whisper Power kan mogelijk geen garantie of service verlenen indien mobiele
generatoren met of zonder het voertuig worden geëxporteerd naar landen waar de
gebruiksomstandigheden sterk afwijken en service moeilijk te verlenen is. Als
afwijkende bedrijfsomstandigheden gelden hoge omgevingstemperaturen of zeer lage
temperaturen, zand en stof (woestijnomstandigheden), hooggelegen gebieden,
trillingen en schokken (off-road-toepassingen) en militaire toepassingen;
d. Levering voor speciale toepassingen en afwijkende omstandigheden (zogenaamde
specials), kunnen schriftelijk tussen Whisper Power en de opdrachtgever worden
overeengekomen, nadat de toepassing door Whisper Power is goedgekeurd en er
wordt voorzien in de benodigde aanpassingen, toegesneden garantievoorwaarden,
training aan gebruikers en een locale servicedienst.

11.14 Voor garanties op reparaties, onderdelen en diensten gelden aanvullende voorwaarden:
Whisper Power verleent zes maanden garantie op verrichte reparatie- en
revisiewerkzaamheden, mits de reparatie met alle daarbij naar het oordeel van Whisper Power noodzakelijk geachte werkzaamheden, vernieuwingen, aanpassingen en leveranties is uitgevoerd en de opdrachtgever bij de wijze van uitvoering der werkzaamheden, zich heeft onthouden van iedere vorm van ingrijpen in de aard en/of de uitvoering van de werkzaamheden. De garantietermijn gaat in na de beproeving door de opdrachtnemer direct na de reparatie c.q. revisie, ongeacht of het gerepareerde of gereviseerde dan in bedrijf gaat. Binnen die termijn aan het licht getreden gebreken als gevolg van ondeugdelijke aan- of ingebrachte onderdelen of materialen dan wel onvoldoende gebleken vakmanschap van door opdrachtnemer of namens hem ingezette arbeidskrachten
– een en ander ter beoordeling van Whisper Power – zullen op dezelfde voorwaarden als vermeld in artikel 11.5. zo spoedig mogelijk worden verholpen, mits zij binnen 8 dagen na het eerste optreden daarvan schriftelijk bij Whisper Power zijn gemeld.
De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. Het gerepareerde of gereviseerde onoordeelkundig is gebruikt;
b. De gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van Whisper Power niet zijn
opgevolgd;
c. Herstel van de gebreken niet door Whisper Power geautoriseerde derden is geschied.

11.15 De garantietermijn als gesteld in artikel 11.13. wordt na het verhelpen van de gebreken niet verlengd.

11.16 Op door Whisper Power geleverde, doch niet door ons gemonteerde onderdelen wordt bij gebleken foutieve montage geen garantie gegeven.

12. RISICO, EIGENDOMSOVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5.4. draagt de
opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal Whisper Power gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12.2. Wij behouden ons het eigendom voor van de door ons afgeleverde zaken totdat aan ons zijn voldaan: de door de wederpartij verschuldigde prestatie voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of nog te verrichten werkzaamheden: alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en).

12.3. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te compenseren met de door hem verschuldigde prestaties.

12.4. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in artikel 12.2. bedoeld zijn wij gerechtigd de zaken die aan ons toebehoren zelf terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

12.5. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.2. en 13.1. worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming van de goederen indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor Whisper Power BV gunstiger bepalingen bevat dan het Nederlandse recht. Het eigendomsvoorbehoud geldt in dat geval voor alle zaken en alle vorderingen waarvoor onder het recht van de staat van bestemming rechtsgeldig een eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de wederpartij en ons is Nederlands recht van
toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.3 Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden behoudens: voorzover dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven of indien wij als eisende of verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

14. ALGEMEEN

14.1. Wanneer een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen. die de bedoeling van partijen en het door hen beoogde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen, daarvoor in de plaats.

DRACHTEN, 24 augustus 2016

Whisper Power B.V.
KVK Noord Nederland nummer: 01120025
VAT nummer: NL818013874B01

R.J. ter Heide